Arvot ja visiot – ammatillisuus, yhteisöllisyys ja henkisyys

Nauha ry:n arvot ovat ammatillisuus, yhteisöllisyys ja henkisyys. Arvot ovat periaatteet, joiden mukaan yhdistys toimii. Lähtökohtaisesti yhdistyksemme arvot ovat merkityksellisiä ja tärkeitä organisaatiossa toimiville ihmisille.

 

 

AMMATILLISUUS

 

 

 

YHTEISÖLLISYYS

 

 

 

HENKISYYS

Luotettavuus ja vastuullisuus, olemme luotettava ja vastuullinen kumppani kaikille sidosryhmille. Pidämme kiinni tehdyistä sopimuksista sekä yksilö- että sidosryhmätasolla. Osallisuus, jokaisella on oikeus osallistua haluamallaan tavalla yhteisön toimintaan ja jokaisen osallisuutta ja osallistumista pyritään tukemaan.

 

Tasa-arvo, ihminen sinänsä on arvokas ja yhdenvertainen sekä oikeuksien että velvollisuuksien suhteen. Yhdenvertaisuus toteutuu kun hyväksytään erilaisuus ja kunnioitetaan lähimmäistä omana itsenään.
Vaitiolovelvollisuus, saamistaan tiedoista voi puhua yleisesti, mutta puheita ei saa pystyä mitenkään yhdistämään mihinkään konkreettiseen.

 

Terveen järjen periaate, jossa

on kysymys ”maanpinnalla pysymisestä”. Periaatteen tavoitteena on saada yhteisön jäsenet ajattelemaan, luottamaan itseensä ongelmien ratkaisijana ja yhteisen harkinnan pohjalta ratkaista ongelmat yhdessä yhteisön kanssa

Vastuu luonnosta ja ympäristöstä, vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä sekä sen kulttuuriperinnöstä kuuluu jokaiselle.
Totta kai onnistuu -asenne, kyllä on parempi kuin ei. Tämä lähtökohta pakottaa meidät tarjoamaan kaikille parasta mahdollista palvelua, positiivisella ja  iloisella työotteella Avoimuus ja rehellisyys, asiat kerrotaan miten ne ovat. Kaikilla on oikeus tietää mihin päätökset perustuvat. Vapaus, riippuvuuksista vapaa elämä. Vain teko ei ole moraalisesti merkittävä, vaan myös toiminnan synnyttävä asenne.
Kunnioitus ja arvostus, kunnioitamme asiakkaiden ihmisarvoa ja arvostamme työtämme. Ymmärrämme, että asiakkaat maksavat palkkamme. Suvaitsevuus, meille se merkitsee, että jokainen saa vapaasti pitää kiinni vakaumuksestaan ja hyväksyy sen, että toiset pitävät kiinni omastaan. Se merkitsee sen tosiasian hyväksymistä, että ihmisillä, jotka ovat luonnostaan erilaisia ulkomuotonsa, asemansa, puhetapansa, käyttäytymis-muotojensa ja arvojensa puolesta, on oikeus elää rauhassa ja olla sellaisia kuin ovat. Se merkitsee myös, ettei kukaan saa väkisin tyrkyttää näkemyksiään toisille.

 

Toivo, toivon näkymän luominen ja toivo paremmasta tulevaisuudesta.
Terveen järjen periaate, jossa

on kysymys ”maanpinnalla

pysymisestä”. Terveen järjen periaate suorastaan kehottaa tekemään ratkaisuja, joista henkii rohkeus, ennakkoluulottomuus ja halu kokeilla uusia asioita.

 

Pystymme keskittymään oleelliseen.

Psyykkisen ja fyysisen koskemattomuuden periaate,jokaisella ihmisellä on oikeus toimia ja elää turvassa niin fyysiseltä kuin psyykkiseltäkin väkivallalta. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että kaikenlainen loukkaaminen, nimittely ja pilkkaaminen ovat kiellettyjä. Jos sellaista tapahtuu, on siihen aina puututtava.

 

 

Rakkaus, rakkauden kaksoiskäsky ilmaisee vastavuoroisuuden periaatteen.
Asiantuntevuus, olemme koulutusmyönteinen, kehittyvä ja tunnettu osaamiskeskus. Seuraamme aktiivisesti yhteiskunnallista keskustelua. Oikeudellisuus, tekoja arvioidaan tekohetkellä voimassa olevien sääntöjen mukaan. Erityisesti on huolehdittava siitä, että oikeudenmukaista kohtelua

 

saavat yhteisön heikoimmat jäsenet, jotka ovat usein olleet yhteisön jäseniä vähemmän aikaa eivätkä ole vielä sisäistäneet yhteisön pelisääntöjä ja normeja.

Ihmisen kunnioittaminen/ihmisarvo on ihmisoikeuksien perusta. Yhteisten oikeuksien tarkoituksena on taata jokaiselle ihmiselle arvokas elämä.

 

Älä tuomitse muita: korjaa omat virheesi ensin